Mgr. Bc. Pavel Mašarák
soudní překladatel / němčina
Jakubská 1, 602 00 Brno

Překlad soudních písemností z němčiny

Malý výběr z pojmů, které jsme se studenty oboru Německý jazyk pro odbornou praxi Filozofické fakulty Univerzity Pardubice rozebírali v rámci terminologického semináře věnovaného překladu soudních písemností. Z časových důvodů jsme se museli omezit na soudní rozhodnutí, zejména rozsudky a usnesení. Soudní písemnosti, ke kterým patří kromě soudních rozhodnutí i předvolání, protokoly, výzvy a jiné, by si zasloužily mnohem více času. O jejich překladu by se dalo přednášet klidně celý semestr a stále by bylo co říct.

Beschluss (r) = usnesení
Urteil (s) = rozsudek
Versäumnisurteil (s) = rozsudek pro zmeškání
Versäumungsurteil (rak.) = rozsudek pro zmeškání
Anerkenntnisurteil (s) = rozsudek pro uznání
Anerkennungsurteil (rak.) = rozsudek pro uznání
Ausfertigung (e) = vyhotovení
vollstreckbare Ausfertigung = vykonatelné vyhotovení
Vollstreckbarkeit (e) = vykonatelnost
Zwangsvollstreckung (e) = nucený výkon rozhodnutí, exekuce
Gerichtsvollzieher(in) = soudní vykonavatel, soudní exekutor
Aktenzeichen (s) = AZ = spisová značka = spis. zn.
Geschäftszahl (e) = GZ = číslo jednací = č. j.
Amtsgericht (s) = okresní soud
Landgericht (s) = krajský soud
im Namen des Volkes = jménem lidu
im Namen von Fürst und Volk = jménem knížete a lidu
Familiensache (e) = rodinněprávní věc
wohnhaft (wht.) = bytem
Prozessbevollmächtigte (r) = právní zástupce
= Verfahrensbevollmächtigte(r)
Rechtsanwalt (r), Rechtsanwältin (e) = advokát, advokátka
anwaltschaftlich nicht vertreten = nezastoupený advokátem
geboren (geb.) = narozený, rozená
Antragsteller (r), Antragstellerin (e) = navrhovatel, navrhovatelka
Antragsgegner, Antragsgegnerin = odpůrce, odpůrkyně
Antrag (r) = návrh
Gesuch (s) = žádost (ve Švýcarsku: návrh)
einvernehmliche Scheidung = nesporný rozvod (= rozvod bez zjišťování příčin rozvratu)
streitige Scheidung = sporný rozvod
Gesuchsteller (r), Gesuchstellerin (e) (švýc.) = navrhovatel, navrhovatelka
Gesuchsgegner (r), Gesuchsgegnerin (e) (švýc.) = odpůrce, odpůrkyně
účastník (řízení) = Beteiligter
strana (sporu) = Partei (e)
žalobce = Kläger (r)
žalovaný = Beklagter
manželé = Ehegatten
wegen Ehescheidung = o rozvod manželství
wegen Forderung = o zaplacení (pohledávky)
wegen Diebstahl = pro krádež
výrok rozsudku = Urteilsformel (e), Spruch (r),
Familiengericht (s) = soud pro věci rodinněprávní
Verhandlung (e) = jednání
Verfahren (s) = řízení
Richter am Amtsgericht = soudce okresního soudu
Einzelrichter (r) = samosoudkyně, samosoudce
Kammer (e) = senát
Das Gericht hat für Recht erkannt: = Soud rozhodl takto: (dříve: soud uznal takto právem)
Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben. = Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Geschäftsstelle (e) = soudní kancelář
Urkundsbeamter = úředník soudní kanceláře oprávněný k vyhotovení
Tatbestand (r) = skutkový stav (v civilním řízení), skutková podstata (v trestním řízení)
Sachverhalt (r) = skutkový stav
Entscheidungsgründe, Gründe = odůvodnění
Rechtsbehelfe = opravné prostředky
Rechtsmittel (plur.) = +/- řádné opravné prostředky
Rechtsmittelverzicht (r) = vzdání se práva na podání opravného prostředku
Rechtskraft (e) = právní moc
Rechtskraftzeugnis (s) = doložka právní moci
nabýt právní moci = Rechtskraft erhalten, rechtskräftig werden, in Rechtskraft erwachsen
Vollstreckungsklausel (e) = doložka vykonatelnosti
Beschwerde einlegen = podat stížnost
Berufung (e) = odvolání

Soudní písemnosti, německy gerichtliche Schriftstücke, samozřejmě obsahují řadu dalších právních pojmů, z nichž některé není jednoduché přeložit. Třeba bude možnost se jim věnovat někdy příště. Děkuji Katedře jazyků Filozofické fakulty univerzity Pardubice za pozvání.

Zápisník

o soudním překladu, soudním tlumočení a právní němčině
Pavel Mašarák, soudní překladatel
Pavel Mašarák
Logo Pavel Mašarák
Mgr. Bc. Pavel Mašarák
Jakubská 1
602 00 Brno
E-mail: info@pavelmasarak.cz
Telefon: 605 803 327
Datová schránka: fc5vmu
IČ: 72505516
Soudní tlumočník a soudní překladatel
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku